Upplands Schakt proffs på mark logo-page-001

Kvalitets- och miljöledningssystem enligt
ISO 9001 och ISO 14001

Kvalitetspolicy
Kunder skall vid nyttjande av föreningens tjänster erbjudas bästa möjliga kvalitet.
Detta skall uppnås genom att anställda och medlemmar med sina anställda involveras i förbättringar vad det gäller tjänster, processer och rutiner.


Miljöpolicy
Upplands Schakt skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:
- att erbjuda marknaden miljöeffektiva maskintjänster.
- att i tillämpningsbara delar följa aktuell miljölagstiftning, och andra samhällskrav samt kundens krav.
Ref: Kvalitetsmanual för respektive medlemsföretag, Miljödeklaration och Miljöinstruktion.


Vår affärsidé
Upplands Schakt skall bedriva förmedling av entreprenadmaskiner. 
Vår ambition är att möta våra kunders behov, och skapa en seriös och kostnadseffektiv kontakt mellan kund och medlem.
Genom våra medlemmars och Upplands Schakts engagemang hoppas vi på detta sätt skapa långsiktiga affärsrelationer.


Alkohol- och drogpolicy
Upplands Schakt med sin inriktning på förmedling av entreprenad- och transportjänster, ställer höga krav på vår alkohol- och drogpolicy, och hur vi lever upp till den för att öka säkerheten på arbetsplatser och i trafiken och därmed skapa en säker och trivsam arbetsmiljö.
Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning/konsumtion av narkotikaklassade preparat samt missbruk av alkohol.
Företagets policy innebär nolltolerans för alkohol och alla typer av droger. Det gäller även vissa typer av reaktionsnedsättande läkemedel. I de fall en anställd måste ta preparat som är märkta med en röd varningstriangel skall föraren konsultera läkare som gör en bedömning av lämpligheten att framföra fordon.
Dopingpreparat skall jämställas med narkotikaklassade preparat.
Policyn gäller samtliga anställda/medarbetare på våra företag.
När drogmissbruk upptäcks, skall detta hanteras enligt individuellt åtgärdsprogram. Målet är att missbruket ska bort, och medarbetaren skall ha kvar sin anställning.
Attityden inom Upplands Schakt och medlemmarnas företag skall vara, att vi som arbetskamrater och medmänniskor inte accepterar kollegors missbruk.  
Vi skall istället medverka till att han eller hon får hjälp på ett så tidigt stadium som möjligt.


Trafiksäkerhetspolicy 
Inom Upplands Schakt skall varje anställd, medlem och deras anställda, ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att vi betraktas som ett föredöme i trafiken.
Detta innebär att:
Fordon och maskiner skall vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick och framföras av kompetenta förare.
Lagar och förordningar skall efterlevas vid nyttjande av fordon och maskiner vid framförande.
Hålla hastighetsgränserna och ta hänsyn till väglaget och rådande förhållanden.
Vi respekterar kör- och vilotidsreglerna.
Största hänsyn ska tas till medtrafikanter och genom sitt uppträdande medverka till att säkerheten på våra vägar ökar. Vi ska betraktas som seriösa föredömen i trafiken.
Säkerhetsbältet i fordon ska alltid användas.
Lastsäkra enligt bestämmelser.
Följa gällande viktbestämmelser.
Informera och ha god dialog med beställare i trafiksäkerhetsfrågor.
Q-Schakt


Inköpspolicy
All upphandling av varor och tjänster skall ske till största möjliga nytta för företaget, med beaktande av miljö- och kvalitetsaspekter. All anskaffning skall ske professionellt och med tillämpad god etik.